Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

Akkoord?

Om mijn belangen en die van derden te beschermen gelden er voorwaarden bij het raadplegen van deze website. Lees, daarom voordat je verder gaat met lezen deze eerst even door!

Afbeelding gebruiksvoorwaarden

Geadviseerd wordt dat, indien je het met deze voorwaarden niet eens bent, je deze website per direct verlaat:

Deze website blijven raadplegen houdt automatisch in dat je met deze gebruikersvoorwaarden instemt.

Voor het raadplegen van deze website geldt het volgende:

 • E.Eliveld, te noemen 'website eigenaar', verleent bezoekers toegang tot www.eliveld.nl ('deze website') en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, en niet-commerciële doeleinden.

 • De website eigenaar behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan wie dan ook, al dan niet vooraf, mededeling te (hoeven) doen.

 • De website eigenaar spant zich in om de inhoud van deze webstek zo vaak als hij het leuk, goed, of nodig vindt te actualiseren en/of aan te vullen.

 • De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Ook voor de op deze website opgenomen hyperlinks naar andere websites of diensten van derden zal de website eigenaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Cookies

 • Deze website maakt geen gebruik van cookies die op je computer worden opgeslagen. Op de webserver worden zogenaamde sessiecookies gebruikt. Deze worden alleen voor het weergeven van deze webstek gebruikt en worden na het afsluiten van jouw webbrowser automatisch verwijderd.

Logging

 • Van alle computers die deze webstek bezoeken worden gegevens vastgelegd. Dit vindt plaats met behulp van logging waarbij onder andere het internet adres (IP nummer), de opgevraagde webpagina en het internet browsertype wordt geregistreerd.

 • IP adressen die verdachte acties op deze webstek uitvoeren worden geblokkeerd en aangemeld bij een externe dienst die misbruik tegengaat.

 • Er worden, behoudens bij misbruik, geen IP adressen en/of andere (browser en/of contact) gegevens met derden uitgewisseld.

 • Er wordt op deze website geen statistieken van bezoeken/bezoekers bijgehouden anders dan die door de gebruikte website programmatuur standaard wordt opgeslagen.

 • De website eigenaar ziet erop toe dat de logging periodiek wordt gewist.

Misbruik

Van misbruik zal door de website eigenaar onverwijld bij de autoriteiten melding worden gemaakt, tevens zal door website eigenaar desgewenst alle beschikbare logging worden overhandigd.

 • Het is niet toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur, zou kunnen aantasten.

 • Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

 • Het is niet toegestaan het uiterlijk van deze website na te maken en online te publiceren.

 • Van bedreigingen per e-mail zal direct bij de autoriteiten aangifte worden gedaan en desgewenst zullen gegevens zoals verzameld door de logging worden overhandigd.

Deze website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de website houder en derden rusten. Te denken valt aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's.

 • Op deze website wordt de weergave zoveel mogelijk volgens het Pure HTML principe verzorgd. Alleen voor het afspelen van videobestanden en voor het aanmaken van de verwijzingen in de webbrowser wordt gebruik gemaakt van afwijkende technologiën.

 • Derden die ter ondersteuning van een publicatie aan de website eigenaar materiaal hebben overhandigd stemmen in met publicatie hiervan door website eigenaar maar blijven hiervan wel eigenaar. Indien verzocht zal door website eigenaar een explicitie copyright vermelding bij het materiaal worden geplaatst.

 • Het is zonder toestemming van de website eigenaar niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren en/of, al dan niet online, opnieuw te publiceren.

 • Het is in principe toegestaan zonder toestemming van de website eigenaar hyperlinks aan te brengen naar webpagina's van deze website. Echter de website eigenaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen (zoals bijvoorbeeld een afbeelding) van deze website indien hiervoor geen toestemming aan de website eigenaar is gevraagd.

 • Het Eliveld ™ logo is een wettig en gedeponeerd merk.

Vrijheid van meningsuiting

 • Op deze website kunnen uitingen en/of meningen worden gepubliceerd waarmee je het niet eens bent. Het staat je vrij het daar niet mee eens te zijn en deze website niet meer te bezoeken.

 • Mocht je van mening zijn dat uitingen gedaan op deze website een overtreding van een wettelijke bepaling zijn dan nodig ik je uit via de contactpagina dit aan mij kenbaar te maken.

Auteursrechthebbende?

Bij het publiceren van materiaal (van derden) heeft de website eigenaar alle moeite gedaan auteursrechthebbenden te achterhalen:

 • Mocht u als rechthebbende van mening zijn dat door publicatie op deze webstek uw belang is aangetast op zo'n manier dat het een rechtenschending inhoudt nodig ik u uit middels de contactpagina contact met mij op te nemen!


Alle voorgaande gebruiksvoorwaarden zijn hiermee vervallen.

Naar boven