Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

Akkoord?

Om mijn belangen en die van derden te beschermen gelden er voorwaarden bij het raadplegen van deze website.

Afbeelding gebruiksvoorwaarden

Lees, daarom voordat je verder gaat met het raadplegen, deze voorwaarden eerst door.

Voor het raadplegen van deze website geldt het volgende:

 • E.Eliveld, te noemen 'website eigenaar', verleent bezoekers toegang tot www.eliveld.nl ('deze website') en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, en niet-commerciële doeleinden.

 • De website eigenaar behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan wie dan ook, al dan niet vooraf, mededeling te (hoeven) doen.

 • De website eigenaar spant zich in om de inhoud van deze webstek zo vaak als hij het leuk, goed, of nodig vindt te actualiseren en/of aan te vullen.

 • Op deze webstek kunnen ervaringen, verhalen, beschrijvingen, opiniestukken, en wat al niet meer, afkomstig van anderen zijn gepubliceerd. Dit betekent niet dat de website eigenaar het met de inhoud ervan eens is.

 • De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Ook voor de op deze website opgenomen hyperlinks naar andere websites of diensten van derden zal de website eigenaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 • Op deze website wordt de weergave zoveel mogelijk volgens het Pure HTML principe verzorgd. Alleen voor het afspelen van videobestanden en voor het aanmaken van de verwijzingen in de webbrowser wordt gebruik gemaakt van afwijkende technologiën.

Cookies

Deze website maakt gebruik van een zogenaamd sessiecookie. Cookies zijn hele kleine bestanden die door de webbrowser worden opgeslagen bij het raadplegen van websites.

 • Dit sessiecookie betreft een functioneel cookie dat alleen voor het juist weergeven van deze webstek tijdens deze sessie worden gebruikt.

 • Met dit sessiecookie wordt dus geen informatie zoals analytische data die bijvoorbeeld inzicht kan geven in het gebruik van deze website en het (surf)gedrag van bezoekers op deze website opgeslagen.

 • Dit sessiecookie waarborgt de privacy van de gebruiker en wordt na het afsluiten van de webbrowser meteen automatisch van de computer verwijderd.

Logging

Van alle computers die deze webstek bezoeken worden gegevens vastgelegd.

 • Vastlegging vindt plaats met behulp van logging waarbij het internet adres (IP nummer), de opgevraagde webpagina en het internet browsertype worden geregistreerd.

 • Er wordt op deze website geen statistieken van bezoeken/bezoekers bijgehouden anders dan die door de gebruikte website programmatuur standaard wordt opgeslagen.

 • Er worden geen IP adressen en/of andere (browser en/of contact) gegevens langer bewaard dan standaard door het log mechanisme wordt gehanteerd.

 • Er worden, behoudens bij misbruik, geen IP adressen en/of andere (browser en/of contact) gegevens met derden uitgewisseld.

 • De website eigenaar ziet erop toe dat de logging periodiek wordt gewist.

Beeldcitaten

Omdat vrije verslaglegging en publicatie belangrijk is voor de democratische samenleving kan/zal in uitzonderlijke gevallen op deze website gebruik worden gemaakt van beeldcitaten.

 • Beeldcitaten zullen alleen worden gebruikt ter ondersteuning van een publicatie.

 • Vertoning van beeldcitaten zal plaatsvinden als deze met het artikel een duidelijk (functioneel) verband heeft. Denk hierbij aan bewijsmateriaal.

 • Het gebruik van beeldcitaten zal in de publicatie worden toegelicht en/of worden verantwoord.

 • Door belanghebbenden kan, eventueel achteraf, verwijdering van beeldcitaten worden aangevraagd. Indien gehonoreerd zal hierover in desbetreffende publicatie melding worden gemaakt zodanig dat de privacy van belanghebbenden wordt gerespecteerd.

Vrijheid van meningsuiting

 • Op deze website kunnen uitingen zijn gedaan en meningen gepubliceerd waar je het als bezoeker van deze website niet mee eens bent. Het staat je te allen tijde vrij deze website (direct!) te verlaten en deze niet meer te bezoeken. Wij allen hebben het recht om elkaar te ontwijken, dit zorgt immers voor orde en rust.

 • Deze webstek supports the citizens right of free speech, a fundamental building block of our society in which: We will be free to determine our own future, free to preserve our traditions and culture, free to secure prosperity and the safe and peaceful existence of our people.

 • Het op enigerlei wijze framen van website eigenaar vanwege gepubliceerde meningen en of gedane uitingen, gedaan met als doel dit een negatieve connotatie te geven, zal door website eigenaar als laster en/of smaad(schrift) worden aangemerkt en zal, zover als mogelijk, civielrechterlijk worden vervolgd.

 • Mocht je van mening zijn dat uitingen gedaan op deze website een overtreding van een wettelijke bepaling zijn dan nodig ik je uit via de contactpagina dit aan mij kenbaar te maken.

Misbruik

Van misbruik zal door de website eigenaar onverwijld bij de autoriteiten melding worden gemaakt, tevens zal door website eigenaar desgewenst alle beschikbare logging worden overhandigd.

 • Het is niet toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur, zou kunnen aantasten.

 • Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

 • Het is niet toegestaan het uiterlijk van deze website na te maken en online te publiceren.

 • IP adressen die verdachte acties op deze webstek uitvoeren worden geblokkeerd en aangemeld bij een externe dienst die misbruik tegengaat.

 • Van bedreigingen en/of stalking, al dan niet per e-mail, zal direct bij de autoriteiten aangifte worden gedaan en desgewenst zullen gegevens zoals verzameld door de logging worden overhandigd.

 • Ontvangen spam zal bij een anti-spam dienst worden aangemeld.

Deze website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de website houder maar ook van derden rusten. Te denken valt aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's.

 • Door de website eigenaar zal bij publicatie van 'cultureel erfgoed' de rechthebbende worden vermeld.

 • Derden die ter ondersteuning van een publicatie aan de website eigenaar materiaal hebben overhandigd stemmen in met publicatie hiervan door website eigenaar maar blijven hiervan wel eigenaar. Indien verzocht zal door website eigenaar een expliciete copyright vermelding bij het materiaal worden geplaatst.

 • Het is zonder toestemming van de website eigenaar niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren en/of, al dan niet online, opnieuw te publiceren.

 • Het is in principe toegestaan zonder toestemming van de website eigenaar hyperlinks aan te brengen naar webpagina's van deze website. Echter de website eigenaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen (zoals bijvoorbeeld een afbeelding) van deze website indien hiervoor geen toestemming aan de website eigenaar is gevraagd.

 • Het Eliveld ™ logo is een wettig en gedeponeerd merk.

Auteursrechthebbende?

Bij het publiceren van materiaal van derden zoals gedigitaliseerde beschrijvingen en tijdschriften heeft de website eigenaar alle moeite gedaan auteursrechthebbenden te achterhalen.

 • De op deze website gedigitaliseerde tijdschriften en/of bladen en folders/brochures die eerder alleen op papier waren uitgebracht worden door website eigenaar beschouwd als 'cultureel erfgoed'. Doorgaans zal website eigenaar proberen rechthebbenden zoals een redactie of uitgever om toestemming voor het publiceren hiervan te vragen maar dit is niet altijd mogelijk.

 • Mocht u als rechthebbende van mening zijn dat door publicatie op deze webstek uw belang is aangetast op zo'n manier dat het een rechtenschending inhoudt nodig ik je uit middels de contactpagina contact met mij op te nemen!

Contact

Met behulp van het e-mail formulier kan contact met mij worden opgenomen. Voor de afhandeling van deze correspondentie worden een aantal uitgangspunten gehanteerd:

 • Behoudens bij misbruik zal e-mail als persoonlijk en dus vertrouwelijk worden behandeld en niet met derden worden uitgewisseld.

 • Alleen op verzoek en pas na verificatie bij betrokkenen zal (onderling) een e-mail adres worden gedeeld.

 • E-mail wordt gearchiveerd in een zogenaamde e-mail programma. Alleen op verzoek zal verwijdering hieruit plaatsvinden.


Alle voorgaande gebruiksvoorwaarden zijn hiermee vervallen.

Naar boven